foto.200x200.jpg Alexey V. Kuznetsov

Director, Chairman of the Academic Council, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences

Tel.: (499) 1280643 - 100


efremenko_d_v__2020.200x200.jpg Dmitry V. Efremenko

Deputy Director, Deputy Chairman of the Academic Council

Tel.: (499) 1280643 - 102


gudkova_ia_g.200x200.jpg  Yana G. Gudkova

Scientific Secretary

Tel.: (499) 1280643 - 106


avatkov.200x200.jpg  

Vladimir A. Avatkov


  

Vladimir S. Avdonin


alferova_e_v.200x200.jpg  

Elena V. Alfyorova


a_b-1.200x200.jpg  

Alexander B. Antopol’sky


  

Igor K. Bogomolov


gasilin.200x200.jpg  

Andrei V. Gasilin


glebova_i_i.200x200.jpg  

Irina I. Glebova


gordon_a_v-1.200x200.jpg  

Alexander V. Gordon


grebenshchikova_e_g.200x200.jpg  

Elena G. Grebenshchikova


dolgov_a_iu-1.200x200.jpg

  

Alexander Yu. Dolgov


  

Sergei V. Egerev


m_v.200x200.jpg  

Mikhail V. Ilyin  


l_r.200x200.jpg  

Liliya R. Komalova


  

Tatyana N. Krasavchenko


o_v.200x200.jpg  

Ol’ga V. Kuleshova


lapina_n_yu.200x200.jpg

  

Natalia Yu. Lapina


meleshkina_e_iu.200x200.jpg  

Elena Yu. Meleshkina


200x200.jpg  

Sergei V. Mel'nik


mirzekhanov_v_s.200x200.jpg

  

Velikhan S. Mirzekhanov


novikova_o_n.200x200.jpg  

Ol’ga N. Novikova


parkhalina_t_g-1.200x200.jpg   

Tatyana G. Parkhalina


polozhikhina_m_a.200x200.jpg  

Maria A. Polozhikhina


  

Sofia Yu. Semyonova  


  

Elizaveta V. Sokolova


  

Dinara D. Tregubova


trunov_f_o.200x200.jpeg  

Filipp O. Trunov


uvarova_t_b.200x200.jpg  

Tatyana B. Uvarova


200x200.jpg  

Yuri Yu. Chernyi


iurchenkova_l_v.200x200.jpg  

Lyudmila V. Yurchenkova

Tel.:  (499) 1280643 - 104


yadova.200x200.jpg  

Maya A. Yadova


iakovleva_e_b.200x200.jpg  

Emma B. Yakovleva